Regulamin zwiedzania – MIRROR CUBE

Przepisy ogólne
1. Visual Vandals Sp. C. zarejestrowane pod następującym adresem: ul. Ku Cytadeli 2/45 61-722, Poznań  e-mail: kontakt@mirrorcube.pl, strona internetowa: www.mirrorcube.pl,  (dalej: „Mirror Cube”) jest spółką cywilną wpisaną do rejestru pod numerem NIP 7831859941                                 i REGON nr 522441964.
2. Mirror Cube posiada osobowość prawną. 
3. Do celów niniejszego dokumentu „Zwiedzający” oznacza każdą osobę odwiedzającą instalację artystyczną pawilonów i każdą uczestniczącą w wydarzeniach organizowanych na terenie wystawy.
4. Mirror Cube jest otwarty według harmonogramu dostępnego w social mediach (Instagram, Facebook) oraz przy wejściu do Mirror Cube.
5. Visual Vandals zastrzega sobie prawo do zamknięcia i otwarcia Mirror Cube w innych terminach niż opisanych w punkcie 4. 
6. Wchodząc do Mirror Cube, każdy Zwiedzający akceptuje postanowienia niniejszego dokumentu (zwanego dalej: „Regulaminem zwiedzania”) i wyraża zgodę na jego przestrzeganie. 
7. Informacje dla osób niepełnosprawnych można uzyskać od personelu obsługi zwiedzających.
8. Korzystanie z szatni jest bezpłatne. Bagaż, którego nie można wnieść do przestrzeni ekspozycyjnej, można zostawić w szatni. W szatni jest ograniczona przestrzeń na bagaż. Szatnia nie jest nadzorowana. Cenne przedmioty nie powinny być pozostawiane w szatni.
9. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania Mirror Cube, godzin otwarcia, cen biletów oraz czasowego zamknięcia Mirror Cube dostępne są w kasie Mirror Cube oraz na stronie internetowej (www.mirrorcube.pl) lub w mediach społecznościowych (Instagram, Facebook).

Bilety
1. Ze względu na wielkość Mirror Cube i charakter ekspozycji, istnieją ograniczenia co do liczby zwiedzających, którzy mogą jednocześnie przebywać w Mirror Cube. Mirror Cube zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia wpuszczania zwiedzających w przypadku przekroczenia limitu zwiedzających.
2. Mirror Cube zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych pomieszczeń wystawienniczych i elementów ekspozycji.
3. Bilety ze zniżką są sprzedawane po przedstawieniu dokumentu uprawniającego posiadacza do zniżki.
4. Informacje dotyczące grup osób uprawnionych do zniżek oraz rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienie dostępne są w kasie Mirror Cube.

Sprzedaż biletów
1. Informacje dotyczące organizowanych przez Mirror Cube wydarzeń dostępne są na stronie internetowej Mirror Cube lub social mediach (Instagram, Facebook) oraz bezpośrednio w kasie.
2. Bilety można nabyć w kasie Mirror Cube.
3. W Mirror Cube można dokonać płatności gotówką w polskich złotych i kartą — informacje o akceptowanych typach kart dostępne są w kasie.
4. Ceny biletów dostępne są w kasie Mirror Cube. Informacje o grupach Zwiedzających, którym przysługują ulgi lub wolny wstęp, dostępne są w kasie biletowej.
5. Mirror Cube zastrzega sobie prawo do wprowadzenia innych opłat niż zawarte w cenie organizowane przez Mirror Cube lub odbywające się w Mirror Cube.
6. Ze względu na przepisy BHP Mirror Cube zastrzega sobie prawo do regulowania liczby biletów, które mogą być sprzedawane.
7. Cena podana w momencie zakupu jest ostateczna.
8. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
9. Mirror Cube wystawia faktury VAT zgodnie z terminami i warunkami określonymi przez obowiązujące przepisy prawa. Mirror Cube jest upoważnione do wystawiania faktur elektronicznych I przesyłania ich w formie plików PDF na adres e-mail Nabywcy. Faktury VAT mogą być wystawiane wyłącznie na nazwisko osoby, która dokonała zakupu oraz podanego numeru NIP. Na wystawienie faktury Visual Vandals zastrzega sobie termin do 5 dni roboczych.
10. W przypadku zamknięcia Mirror Cube z przyczyn niezależnych od Visual Vandals (katastrofy, kataklizmy, ataki terrorystyczne, żałoba narodowa itp.) płatności dokonywane gotówką i kartą są zwracane w kasie Mirror Cube.

Zasady zwiedzania
1. Zwiedzający są zobowiązani do przestrzegania poleceń pracowników Mirror Cube w zakresie zamówień
2. Dzieci do lat 12 mogą zwiedzać Mirror Cube wyłącznie pod opieką dorosłych. Rodzice i opiekunowie są odpowiedzialni aby zapobiegać wywoływaniu szkód przez dzieci i odpowiadają za szkody spowodowane niewłaściwym zachowaniem dzieci.
3. Zorganizowane grupy dzieci są zobowiązane do pozostawania przez cały czas pod opieką osoby dorosłej.
4. W Mirror Cube działa system nadzorowania, który nagrywa i przechowuje obrazy.
5. Mirror Cube może być używany wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
6. Zabronione jest:
a) Wnoszenie do Mirror Cube bagażu o wymiarach większych niż 55 x 35 x 20 cm. Dopuszcza się wnoszenie torebek, bagażu oraz innych przedmiotów przez rodziców i opiekunów dzieci z problemami zdrowotnymi. Plecaki muszą być noszone w rękach;
b) Wnoszenie przedmiotów, które mogą przeszkadzać innym Zwiedzającym poprzez zabrudzenie, uszkodzenie lub które mogą zabrudzić lub uszkodzić sprzęt lub elementy wystawy Mirror Cube;
c) Wprowadzanie zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników lub małych zwierząt trzymanych w rękach osoby; właściciele ponoszą odpowiedzialność za szkody lub zabrudzenia spowodowane przez zwierzę;
d) Spożywanie żywności i napojów;
e) Palenie papierosów i e-papierosów w Mirror Cube;
f) Dotykanie eksponatów; obiekty, które mogą być dotykane przez Zwiedzających są wyraźnie oznaczone; Zwiedzający mogą badać treści multimedialne prezentowane na urządzeniach z ekranem dotykowym;
g) Bieganie;
h) W każdym pawilonie Mirror Cube panuje bezwzględny zakaz wchodzenia na lustra oraz inne powierzchnie, które są objęte zakazem poruszania się. Pracownik obsługujący każdorazowo przed wejściem informuje o zakazie.
W przypadku złamania zakazu zwiedzający zostaje obciążony na miejscu trzykrotnością biletu wstępu za każdą osobę znajdująca się w pomieszczeniu.
Regulowanie należności za złamanie zakazu odbywa się bezpośrednio po zwiedzaniu        w kasie Mirror Cube.

i) Dotykanie urządzeń służących do stabilizacji warunków klimatycznych oraz urządzeń chroniących kolekcję; filmów w sposób naruszający postanowienia punktu 8 poniżej; każde wykorzystanie zdjęć i filmów jest możliwe wyłącznie po spełnieniu wymogów określonych w prawie autorskim; Zwiedzający jest świadomy, że ekspozycja Mirror Cube jest chroniona prawem autorskim, a Regulamin Zwiedzającego nie wiąże się z jakąkolwiek licencją dla Zwiedzającego; zabronione jest fotografowanie i nagrywanie systemu nadzorowania;
j) Utrudnianie pracownikom Mirror Cube wykonywanie obowiązków służbowych i w jakikolwiek inny sposób utrudnianie funkcjonowania Mirror Cube;
k) Wchodzenie do Mirror Cube pod wpływem alkoholu lub substancji nielegalnych, zachowywanie się w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych osób lub eksponatów, utrudnianie doświadczeń innym Zwiedzającym, wywoływanie zakłóceń porządku publicznego, odbieganie od przyjętych norm higieny osobistej;
l) Organizowanie publicznych zgromadzeń, zebrań publicznych, prowadzenie działalności handlowej, dystrybucja reklamy lub ogłoszeń oraz prowadzenie jakiejkolwiek innej działalności komercyjnej bez zgody Mirror Cube.
m) Wnoszenia broni i przedmiotów ostrych, oraz powszechnie uważanych za niebezpieczne.
7. Fotografowanie i nagrywanie wideo wykonywane w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej lub w celach innych niż prywatne lub niekomercyjne wymaga zgody Mirror Cube. Informacje można uzyskać kontaktując się z właścicielami Mirror Cube lub rozmawiając z pracownikami Mirror Cube.
8. W przypadku naruszenia przez Zwiedzającego postanowień Regulaminu, może on zostać poproszony o opuszczenie Mirror Cube przez pracownika Mirror Cube lub pracownika ochrony, do czego powinien się zastosować w trybie natychmiastowym. W takiej sytuacji Zwiedzającym nie przysługuje zwrot pieniędzy.

Reklamacje
1. Zwiedzający mogą składać skargi na działalność Mirror Cube, Jego program I obsługę klienta.
2. Reklamacje można przesyłać pocztą elektroniczną na adres kontakt@mirrorcube.pl lub pocztą na adres Visual Vandals Sp. C. ul. Ku Cytadeli 2/45 61-722
3. Reklamacje muszą zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres (pocztowy lub elektroniczny) oraz opis przedmiotu reklamacji.
4. Jeżeli dane zawarte w reklamacji są niewystarczające, Mirror Cube zwraca się do reklamującego o podanie wymaganych informacji.
5. Prawidłowo złożona reklamacja zostanie rozpatrzona przez Mirror Cube w ciągu 30 dni od otrzymania reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana na adres podany w reklamacji. Mirror Cube nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo złożone reklamacje, w szczególności w przypadku podania przez 6. Zwiedzającego nieprawidłowych lub nieprawdziwych informacji.
7. Mirror Cube nie ponosi odpowiedzialności za reklamacje przesłane pocztą elektroniczną, które zostały przefiltrowane przez system antyspamowy Mirror Cube.
8. Decyzja Mirror Cube dotycząca reklamacji jest ostateczna. Nie narusza to ustawowych uprawnień Zwiedzającego wynikających z Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 683).

Przepisy końcowe
1. Regulamin zwiedzania jest dostępny w kasie biletowej.
2. W przypadku sporu związanego z umową sprzedaży, strony będą dążyć do polubownego rozwiązania problemu.
3. Każdy Zwiedzający ma prawo do korzystania z pozasądowych metod rozpatrywania skarg i roszczeń. Zwiedzający może skorzystać z mediacji. Listy regularnych mediatorów I istniejących centrów mediacyjnych są dostarczane i udostępniane przez szefów odpowiednich sądów rejonowych.
4. Mirror Cube zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Zwiedzania.
5. Regulamin wszedł w życie z dniem 1 września 2022 roku.

Dziękujemy za przestrzeganie Regulaminu. Mamy nadzieję, że wizyta w Mirror Cube będzie dla Państwa super przeżyciem i czystą przyjemnością.